viernes, 8 de junio de 2007

IDAZTEN IKASTEKO BOSTGARREN FASEA

Hitzaren zatitze alfabetikoaz sortutako produkzioa.
Letra soinuaren arteko korrespondentzia fonetikoa, soinuen balio konbentzionalaren gainean oinarritu.
Hizkuntza idatziaren kodea ondo ezagutzen dute eta ahoskatu ahal duten guztia paperean idatz dezake. Euren idazketa eta irakurketa printzipio alfabetikoetan oinarritzen dute.

- ARAZOAK:
Silabaren oinarrizko eskemari erantzuten ez dioten silabekin arazoak.

K + bokala
K + B + K
B + K

Oztopo ortografikoak dituzte, ez besterik.

paper(a) grafia berberak fonema bat baino gehiago
lur(a) irudikatzen duenean.

Letra guztien grafiak ikastea kostatzen zaie. (eta beriztea. Memoria landu behar dute).

IDAZTEN IKASTEKO LAUGARREN FASEA

Hitzaren zatitze silabiko- alfabetikoaz sortutako produktua.
- Idatzia eta hizkuntzaren soinu korrespondentzia aurkitu.

. Lehen silaba bakarrak.
. Orain gehienetan asmatzen du.
. Kontzientzia fonologikoa du.
. Silaba bakoitzeko letra bat baino gehiago. Letra guztiak seguraski ez, baina
gehiago bai.
. Silaba bakoitzaren soinu bat baino gehiago (lehen silaba bat- soinu bat).
. Bokal tonikoa idaztziko du beti (lehen silabaren edozein letra idazten zuen)
gainera silaba bakoitzeko lehenengo kontsonantea.

- Maila horretan joan ahala bokal atonoak eta kontsonante trabatuak bereiztuko ditu.

- Problema bakoitza:

. Silaba baten fonema guztiak identifikatzea, idatzi ahal izateko.
. Behin identifikatuta fonemak nola idazten diren jakin. Hau lortzeko denbora behar dute, memoria lan handia egin behar dute.
. Idazkera naturala egiten dute belarriak agintzen du, entzuten duena idazten du.
. Esaldien idazkeran, normalean subjektua eta predikatua bereizten dituzte.
. Normalean idazten duten letren kopurua, hitz horrek beharrezko lukeen kopurua baino txikiagoa.

IDAZTEN IKASTEKO HIRUGARREN FASEA

- Hitzaren ZATITZE SILABIKO ALFABETIKOAZ: sortutako produkzioa.
- Idatziak ahozko izkuntzaren soinuekin harreman duela konturatzean: idatziaz OBJEKTUA IRUDIKATZEN DUEN HITZAREN OSAGAIEN BELDURRA:
. Orain badakite soinua eta grafia lotuta daudela.
. Belarriaren arabera, kolpeka (silabaka) banatuko dute.
. Hasiko da, hitzak analisatzen- zatitzen.
- Idatziaren barne egitura ulertzeko hitzaren soinuen analisia (silaba): silaba bat: soinu bat: letra bat.


- HIPOTESIAK:

a) Kantitatezko korrespondentziaren hipotesia. Zenbat silaba, hainbat letra. Edozein letra erabil dezake silaba adierazteko.

b) Kalitatezko korrespondentziaren hipotesia: silaba bakoitza duen soinuaren baten grafemarekin idazten saiatuko da.
. Bokalak errezago: A-GUR
A-U
. Elementuren bat identifikatuko du.
. Silaba horretan agertzen den edozein grafia identifikatuko dute edo bokalak,
bokalak edo kontsonanteak.
. Errezago bokalak.
. Soinuaren arabera.

- GATAZKA KOGNITIBOAK:

- Gutxienezko kantitatea (monosilabaren arazoa): mahaia - MA

. Badakite bi letra berdin ezin direla elkarren ondoan jarri beraz.
AMA edo MA atzekoa ezabatu errepikatzeko.
. Letrak errepikatu: patata- AAA
arazoak sortu, zelan gainditu? gehituz edo ezabatuz; normalean silabak
errespetatzen dituzte.
. Berdin idatzen diren hitz ezberdinak: kalea, balea, atea - AEA...
planteatzen zaien arazoa: zelan idatzi hitz hauek berdin elementu desberdinak
badira.

Gatzaka kognitibo hauek ahalbidetuko diote laugarren mailara pasatzean.

viernes, 1 de junio de 2007

IDAZTEN IKASTEKO: BIGARREN FASEA.

IDAZKERAREN EZAUGARRIAK:

KODEAREN FUNTZIONAMENDUAZ HIPOTESIAK:

- Kantitatearen hipotesia: gutxieneko ikur kopurua zerbait esateko gutxienezko letrak behar dira, batek ez du ezer adierazten. Saiatuko dira bitik gora idazten

- Barneko aldaeraren hipotesia: Ikur kopuru desberdin asko izan behar dute, letra berdin askok ez baitute izendatzeko balio. Ez dakite zer baina tartekatzen dituzte. Oso gutxitan jarriko dituzte letra berdinak jarraian.
Hasieran, errepertorio txikia dute: euren izenaren letrak baino ez. Bina ordena aldatuko diote. LORENA- AIERA- AOERA.

- Kanpoko aldaeraren hipotesia: Idazki desberdinak, gauza diferenteak adierazteko, alde objektiboak eduki behar dituzte (ikur grafikoen ordena aldatu edota ikur diferenteak erabili), ikur berdinek esanahi bera adierazten dute.
.Gauza desberdinak badira, letra desberdinak irudikatuko ditu.
.Badaki letraren izena, baina ez daki zertarako balio duen.
. Hainbat letra irudikatzeko gai da eta letren zenbait izen ere ezagutuko ditu, baina balio fonetikorik eman gabe.
. Saitzen dira hitzen forma bereganatzen eta ez esanahiari. Ikusten dutena aintzat hartuko dute.
. Beraientzat idazkeraren prototipoa da.
. Badakite letrak egin baina ez dakite esanahia.

IDAZTEN IKASTEKO: LEHENENGO FASEA

PERTSONA ALFABETATUAREN IDAZTE EKINTZA IMITATU.

-Idazte ekintzaren keinuak imitatu.
- Grafiaren zenbait ezaugarri formal imitatu. Irudirik ez, linealitatea...
- Letrak imitatzen ditu baina ez ditu bereizten.
- Irudiak eta letrak bereizten ditu. Irudirik ez da agertzen.
- Lateralitate kontzeptua bereganatua dute.
- Badakite ikur multzo bat dela bata bestearen ostean.

IRUDIKAPEN GRAFIKOEN ELEMENTUEN PROPITATEAK:

- Borobilak makiltxoak. Hauen konbinaketa letartzat jo.
- Une horren amaieran: Marrazkiak, zenbakiak, eta letrak bereizten dituzte, baina ez dituzte identifikatzen.

IBILBIDEAREN URRATSAK:

- "Idazkera" bereizgabea. Hasiera batean marrazkia eta idatzia ez du bereiztuko.

. Hasieran letrak eta zenbakiak nahasten ditu. ( gero bereiztuko ditu).
. Grafia guztiak antzera egin, baina era ezberdinez interpretatu. Nahiz
eta antzekoak izan, modu ezberdinez interpretatuko ditu.

- Idatzitakoa eta irudikatu nahi duenak harremana dute. Hitzaren luzera eta tamaina kontutan hartuko ditu bata edo bestea erlazionatzeko.
- Idaztea eta objektuaren arteko harreman hori modu globalean ulertuko du.
- Idaztea da, zerrendak idaztea, izenak.
- Izen eta objektuaren arteko harreman hori modu globalean ulertuko du.
- Izen hori idazteko erabilitako unitateak ezin dira bereiztu ezta zatitu ere.

viernes, 18 de mayo de 2007

HIZKUNTZ IDATZIAREN IKASKUNTZA KONSTRUKTIBIZMOAREN IKUSPUNTUTIK


Haurrak eskolara heltzen direnean, badaukate hizkuntz idatzian esperientzia bat. Badakite: letra idatzia zer den, zertarako idatzi neurri batean,... irakasleon lana ikuspuntu horretatik, ikasleek zer dakiten hizkuntz idatziari buruz, haurren jakintzagaia aurkitzea. Jakitea zer den garapen errealeko eremua. Haurrak oso goiz hasten dira, hizkuntz idatziaz hipotesiak egiten, hausnarketa txikiak egiten hasten dira. Kontutan hartu behar dugu, haurrek bakarrik ikasiko dutela etxetik dakitena eta eskolan ikasiko dutena bat datoz. Orduan, kontradikziorik ez badago, ondo ikasiko dute. Kontutan hartu behar dugu, askotan, haiek dakitena eta helduok dakitena ez datozela bat.

Hezitzaileak ez du informazio osoa eman behar, bestela, haiek ez lukete inolako aukerarik hipotesiak egiteko, ez lukete akatsik egingo, sinestuko zuten guk esandakoaz, eta informazioa ez zuten zehaztuko. Haurren galderei aukera eman behar zaie eta egiten dituzten galderak guk aldez aurretik emango diegun erantzuna baino inportanteagoak dira.

Horrexegatik, material errealak, egoera errealak, testu errealak...eskaini behar dizkiogu. Testu errealak eskaini: egunkariak, aldizkariak, ipuinak,...

Ikaskuntzaren elementuak aktiboak badira, jakintzak aktiboki eraikitzen lagundu behar dugu.

Nagusiak ereduak eskaini behar diegu, oso garrantzitsua da eta etxeko giroa ona izatea ere oso garrantzitsua da. Etxean hizkuntz idatzia lantzeko giro ona egonez gero, haurrak hizkuntz idatziaren garrantziaz hobeto konturatuko dira.

KONSTRUKTIBISMOA

NOLA IKASTEN DEN IRAKURTZEN ETA IDAZTEN BILAKAERAREN DESKRIZIOA1.aldia: FASE LOGOGRAFIKOA:

.HASIERA: Haurra mundu idatziaz interesatzen denean: ez dago adinik testuinguruan baldintzatuko du.

.EZAUGARRIAK:

-Irudikapen grafikoa modu indibidualean identifikatu: izen bat ikusten duenean irudi batekin identifikatuko du. Modu glbalean identifikatzen ditu hitzak.

-Ahozko hizkuntza eta idatzizko hizkuntzaren arteko erlazioak: Badaki logograma ahozkatu ahal duela eta guk ditugun gauzak idatzi ahal direla.

. TESTUAK: Hainbat elementu identifikatzen ditu, baldin eta, aldez aurretik esanahia esaten badigu. Logograma bat bezala identifikatzen dute, bere osotasunean, ikur bat bezala: botetan dagoen izena, bere izena,....

. ESTRATEGIAK:

- Hitzak irakurriko ditu baldin eta hitz horrekesanahia ezagutzen baditu.
- Informazioa bildu.
- Galdetuz.

. MOTIBATZEA: Imitatzea pilo gustatzen zaie, ekintza sozial baten barneratze prozesu baten atala da.

2.ALDIA: FASE ALFABETIKOA.

- HASIERA: Kontzientzia fonologikoa bereganatzen duenean hasten da kontzientzia fonologiko horrek ahalbidetuko dio haurrari ikur idatziaren dekodifikazioa.

- EZAUGARRIAK:

- Ikur idatziak dekodifikatu behar ditu, esanahia eraikitzeko, horri esker lehen irakurtzen ez zituen hitzak irakurriko ditu.

- Letrak baino, bere soinua duela konturatzen dira.

- Letra horiek ez direla edonola agertzen, urrenkera baten arabera antolatu behar dira.

oraindik testu osoa ez du ulertuko, hitzaka joango da bereizten, helduen laguntza beharko du testu osoa ulertzeko.

- TESTUAK: Testu idatzia deletreatzeko gai izango da, baina ez agian testuaren esanahi osoa ulertzeko.

- ESTRATEGIAK:

- Arreta beste modu batez antolatuko du, lehen deigarriak ez ziren elementuak orain arreta berezia eskainiko die.

- Atarna grafikoak erabili.

- Fonema solteak elkartuak hitzak sortu ahal diren badaki.

- MOTIBAZIOA:

- Imitazioaz gain, testuak ahoz esatea.

- Testu bateko hitzen esanahia fokalizatzen ditu, ez testu osoan zer esaten den.


3. ALDIA: FASE ORTOGRAFIKOA:

- HASIERA: Testu osoaren ulermen globala bilatuko du, testu zentzu zabalean.

- EZAUGARRIAK:

- TESTUINGURUAZ GAIN:

. TESTUINGURU SEMANTIKOAK: hitz bat ze kontestuan agertzen den esanahi bat edo beste du. (etxe zuria, etxea zuritu)

. TESTUINGURU SINTAKTIKOA: Testu barruan esaldi horiek ze funtzio betetzen duen. (aitak alaba saritu du/ alabak aitak saritu du, lehenego esaldian aitak sujetua da eta bigarren esaldian aitak objektua da.)

- INDARRA MORFEMETAN JARTZEN DUELA: modu globalean testua ulertzen saiatuko du, orain ez du hitze hitz esanahia bilduko.

- ESTRATEGIAK:

- Ptozesu bi aldi berean: dekodifikazioa eta irakurketa globala.

- MOTIBAZIOA:

- Testu osoaren esanahia bilatzeak.


miércoles, 16 de mayo de 2007

IRAKURTZEN ETA IDAZTEN IKASTEA


Idazten eta irakurtzen ikastea ez da ariketa gutxi/asko egin ondoren gertatzen dena, baizik eta prozesu baten emaitza da. Teoria konduktistetan ikuspegi horrek oinarritzen da. Estimulu bati erantzun egokia ematean datza.Erantzun egokia emanez gero, saria ematen da eta txarto izanez gero, ikaslea zigorra jasotzen du. Ariketak behin eta berriz erepakarazi ostean, irakaslea erantzun positiboa nahi zuten. Erantzun positiboa lortu arte, ikasleak ez zituzten ariketak errepikatzen usten.
Gaur egunean, teoria konstruktibista indarrean dago.beste irakasteko modua planteatzen duena.Teoria honen arabera; haurrak jakintza eraiki behar dute.Ez pilatu. Irakasle-ikasleen zereginak erabat aldatzen dute, teoria horrek. Ikaslea konstruktibismo, planteamendu horretan, jarrera aktiboa hartu behar du. Irakaslearen papera aldatzen da.Zer egin behar du? ikasketa errazteko ikasleari baliabideak eskaini behar dizkio, egoera egokiak eskainiz ere. Norbera kanpoan dagoen guztia bereganatuz.

IRAKURTZEN ETA IDAZTEN IKASTEA

Idazten eta irakurtzen ikastea ez da ariketa gutxi/asko egin ondoren gertatzen dena, baizik eta prozesu baten emaitza da. Teoria konduktistetan ikuspegi horrek oinarritzen da. Estimulu bati erantzun egokia ematean datza.Erantzun egokia emanez gero, saria ematen da eta txarto izanez gero, ikaslea zigorra jasotzen du. Ariketak behin eta berriz erepakarazi ostean, irakaslea erantzun positiboa nahi zuten. Erantzun positiboa lortu arte, ikasleak ez zituzten ariketak errepikatzen usten.
Gaur egunean, teoria konstruktibista indarrean dago.beste irakasteko modua planteatzen duena.Teoria honen arabera; haurrak jakintza eraiki behar dute.Ez pilatu. Irakasle-ikasleen zereginak erabat aldatzen dute, teoria horrek. Ikaslea konstruktibismo, planteamendu horretan, jarrera aktiboa hartu behar du. Irakaslearen papera aldatzen da.Zer egin behar du? ikasketa errazteko ikasleari baliabideak eskaini behar dizkio, egoera egokiak eskainiz ere. Norbera kanpoan dagoen guztia bereganatuz.

miércoles, 25 de abril de 2007

IRAKURKETA PROZESUA

3 Eredu daude:

1. Goranzko eredua:

Ezkerretik eskuinera, letrak irakastea. Mailaketa: errezenetik zailenetara. Gero silabak, hitzak, esaldiak, testua ikasi. Testua ulertzeko: dekodifikatu eta gero esanahia bilatu behar dugu. Ahozkatu, kopiaketa ariketak, kaligrafia egin... ulermena geroago etortzen da. Metodo sintetikoa erabiltzen da. Irakaskuntza alfabetiko fonetikoa da.
. Eragozpenak:
. Denbora asko eman behar dugu irakurtzen ikasi arte, testua ulertzeko ez da beharrezkoa hitz guztiak ulertzea.Testuan agertzen den informazioa ez da nahikoa, bestea falta dena, deduzitu behar da. Iferitu behar da informazioa.

2. Beheranzko eredua:

Testuan inportanteena da, irakurlea. Testu osoa hartzen dugu eta aztertzen dugu: idazlea, informazioa...
Testu osotik hasi,kontestua ulertu, gero parrafoak, gero esaldiak, hitzak, letrak. Testua ulertzeko aurrezagupenak...
Unitate esanguratsuenetik abaiatu, ez da egiten dekodifikazioa.

3. Eredu elkarreragilea:

Testuan ikasten duguna eta gu horretaz dakiguna, edo aportatu ahal duguna . Hipotesiak egiteko irakurri dugun informazioaz baliatzen gara, hipotesi honen bidez irakurketa gidatzen dugu eta amaitzean ikusiko dugu betetzen diren ala ez. Galderen bidez irakurlea aktiboa bihurtzen da, hipotesiak eratzen ditu galderak eginez. Irakurlea informazioa dauka aldez aurretik, eta baita testuan irakurtzen duena batzen da, erlazioa dauka.

. Testua ulertzeko, esanahia eraikitzeko ESTRATEGIAK:

(metodoak testua ulertzeko)

a) IGARPENA: irakurtzeko modua, zer esango dioten aurreikustea, hau galderen bidez egiten da. Hipotesiak egiteko aukera ematea. (norberaren jakintzaz jabetzea).

b) INFERITZEA: Testuak emandako informazioan oinarritzea hipotesiak egiteko, deduzitzea. (kontrolatzen diren pasarteak susmatu ahal ditugu).

c) AUTOKONTROLA: Bestelako estrategiak, falta zaigun informazioa osatzeko. Irakurketa eragozten ez duen estrategia.

- Testuarekin batera:
. Testuaren ulermena eragozten ez duen errorea sahiestu.
.Informazio berria agertu arte ez saiatu ulertzen.
.Atzeko pasarteak berriro irakurri ulertzen jarraitzeko behar den informazioa aurkitu arte.
-Testutik kanpo:
.Testutik kanpoko konponbidea aurkitu.

Irakurtzea zer den, idaztea zer den, idaztearen zailtasunak.

IRAKURTZEA ZER DA:

"Leer es un proceso de interacción entre un léctor y un texto, proceso mediante el cual el lector intenta satisfacer los objetivos que guian su lectura" (Sole).

Irakurtzen dugu helburu bat lortzeko, ez dago helbururik gabeko irakurketarik. Helburu horren arabera testuak interpretatuko dira. Helburua baldintzatuko du testuaren interpretazioa, irakurlea testuaren esanahia eraikitzen du. Helburuak era askotakoak izan ahal dira: informazioa eskuratzeko (zehatza/orokorra), lan bat egiteko argibideak jarraitzeko (errezetak, instrukzioak..)., astia betetzeko (atseginez irakurri).... Irakurlea testu mota ezberdinen ezaugarriak ezagutu behar ditu.

IDAZTEA ZER DA:

Testu idatzi eta esanguratsua egiten duen prozesuari deitzen zaio.IDAZTEAREN ZAILTASUNAK:

. Zailtasunak:

. Kognizio gainkarga: kognizio eragiketa asko egin behar ditugu idazteko, hori kognizio gainkarga dakar. Haurrengan gainkarga hori askoz handiagoa izango da.

. Ikasleek estrategiarik ez: ikasleek ez dakite idazten , estrategiarik, mekanismorik ez dute. Hainbat gauza automatikoki egiten dituzte. Koordinazioa garatu barik, hainbat mekanismo ditugu, berrikustea ez dakite, nola ikusi.

. Emaitzari erreparatu , prozesua baztertuz: ikasleak prozesua zelan aritu den, irakasleak ez dute garrantzirik ematen. Prozesuari ez dugu erreparatzen.
miércoles, 18 de abril de 2007

Hizkuntz idatzia. komunikatzeko sistema

Hizkuntz idatzia, komunikatzeko sistema bat da. Komunikatzeko tresna. Bestelako konotazioak dituena. Garai batean hizkuntza idatzia pertsona baten maila adierazten zuen. Hizkuntz idatzia lanbide baten adierazgarria izan daiteke. (arrantsale, abeltzaina...)
Hizkuntz idatzia jende harremanetan jartzeko sistema da. Hizkuntz idatzia irakasleen ikuspuntutik erlazionatzen da umeen ikasteko arrakasta edo porrotarekin, eskolaren betebeharra da: haurren idazteko irakaskuntza. Hizkuntz idatzia da, beste ikasgai guztiek ikasteko oinarria , ezinbesteko tresna da.beste ikasgai guztiak ikasteko. Ume batek hizkuntz idatzia ez badu ondo menperatzen oso probablea da beste ikasgai guztietan arazoa edo porrota izatea.
Behar bestelako gaitasuna izatea idatz sistemaren gakoak eta tresnak erabiltzeko. Testu idatziak ulertzeko, ideiak azaltzeko, iritziak argitzeko,... gauza guzti hauetan trebeak izatea, hizkuntz idatzia menperatzea esan nahi du.

HAURRA ESKOLA HASI AURRETIK:
- Ahozko Hizkuntza:

Ahozko hizkuntzan gutxienezko trebetasunak badu, badaki ahoz komunikatzen eskolara heldu baino lehen (sentimenduak komunikatu, beharrak adierazi....) Ahozko hizkuntza modu naturalean ikasten du, eguneroko komunikazioan (hartu-emanetan) konturatu gabe, solaskideen elkarreraginen bidez.

HAURRA ESKOLAN
- Hizkuntz Idatzia:

Haurra eskolan hizkuntz idatzia ikasten du, modu programatu batean ikasiko du, ahozko hizkuntzan ez bezala. Komunikazioa ahalbidetuko dien beste tresna bat ikasiko dute. Bakarrik letrak irakatsi ezkero komunikatzeko helburua ez da bakarrik letra eta letren ordena irakastea baizik eta komunikatzeko sistema bere osotasunean irakastea.

Haurren idazketa eta irakurketa
Ez dago idazteko irakurtzeko hasteko edo amitzeko muga zehatzik. Haurrak eskola hasi aurretik aurreikuspen eta erreferentzi batzuk ditu. Egia dena da, haurra eskolan idazten eta irakurtzen benetan ikasten dutela.
Idazteko eta irakurtzeko, amaitzeko eperik edo mugarik ez dago, idazteko arauak eta moduak aldatzen doazte bizitza osoan zehar.
Haurrekin era askotan landu dezakegu hizkuntz idatzia adibidez, etxean gertatzen diren egoerak erabili daitezkegu. Adibidez:
- Ipuinak irakurri (maitasunezko egoerak lantzen dira). Ipuinak irakurtzen ditugunean, haurrak eskemak bereganatzen ditu (behin batean, ...). Umea idatziaren zenbait ezaugarriez jabetu, irudimena garatu....
Ipuinak ahoz edo irakurriz konta ahal dira . Ahoz errazago ulertzeko irakurriz testuaren ezaugarriaz hobeto ikusiko dituzte formak,...
Beste aukera bat da; haurraren logelan bere izena jartzea, buzoian begiratu eta irakurri norentzat den gutuna, erosketen zerrenda irakurtzea, olentzeroren gutuna,......
Egoera honetan guztietan, haurrek irakurle eta idazle bezala antzematen ditzute helduak eta konteratzen dira hainbat ekintzetan parte hartu ahal dutela eta helduaren laguntzarekin testu idatziaren esanahiaz jabetu ahal direla.

miércoles, 21 de marzo de 2007

NIRE LAGUNAK
Hauek nire lagunak dira, goiko neskato politak nire koadrilako neska guztiak dira, beheko argazkian koadrilako mutil guztiak ez ziren argazkian sartzen. Santurtziko jaietan gaude, primera pasatu genuen!
IKASBIDAIA


Gure bidaia Tunezera izan zen, aste bateko bidaia egin genuen. Argazkian agertzen garen guztiok joan ginen. "Desconocido" izeneko errekorridoa egin genuen. Lehenengo hiru egunetan hotel batean egon ginen eta egun horietan alboko herrixkak ezagutzera joan ginen, herri batzuen izenak: Sousa, Monastir eta Tunez hiria ikusi genituen. Herrixka bakoitza zokoz beterik zunden eta herrixkak ikusteaz gain erosketak egiten pasatu genituen egunak. Hiru egun horiek pasatu zirenean, errekorridoa egiten hasi ginen.
Errekorridoa Sahara basamortuan hasi genuen, dromedarioetan ibili genuen eta argazkian agertzen diren ruinak ikusi genituen. Basamortu barruan dagoen hotel batean gaua pasatu genuen. Hurrengo egunean "el lago dela sal" ikusi genuen, eta saldi gainean palmeralak ikusi genituen. Errekorridoaren azken egunean, "oasis" bat ikusi genituen eta 4x4tan basamortutik joan ginen.Eguna amaitzeko jaima batera afaltzea joan ginen izugarrizko festa izan zen. Bidaia osoan zehar, oso ondo pasatu genuen, gauero hoteleko diskoteketara joaten ginen eta zelako barreak botatzen genituen dantza egiten. Gure bidaia amaitu zen. Ahaztu eziniko bidaia da.


HITZ EGINGO DUT....

Nire bloggean, lehenengo bi artikuluetan irakaslea esan digunez nahi dugunari buruz hitz egin dezakegula nire lehenengo artikuluan ikasbidaiaz hitz egingo dut eta bigarren artikuluan nire lagunei buruz hitz egingo dut. Hurrengo artikuluetan haurren hizkuntz trebetasunei bruruz hitz egingo dut.

miércoles, 14 de marzo de 2007

Aurkezpena


Kelen López Pascual naiz, abenduaren 12an jaio nintzen, 1984 ean. Beraz, 22 urte ditut. Bilbon jaio nintzen. Zallan bizi naiz nire gurasoekin. Unibertsitatera etorri baino lehen, Haur Hezkuntzako Goi Zikloa ikasi nuen. Horain oso gutxi falta zait Haur Hezkuntzako unibertsitateko ikasketak amaitzeko. Goizeetan unibertsitatera nator eta arratsaldeetan lan egiten dut. Zallako Eroskian lan egiten dut, kajera moduan lan egiten dut. Ikasketak eta nire lanaz aparte beste gauza batzuk egiten gustoko dut, adibidez kirola asko gustatzen zait, egunero korrika egitera joaten naiz. Nire lagunekin poteatzera joatea eta haiekin denbora pasatzea ere gustoko dut.